תנאי שימוש

אנו מודים לך על שבחרת להשתמש בשירותיה של חברת Open-Finance LTD (להלן: "אופן פייננס" ו/או "המפעילה"), אשר מאפשרים לך לקבל הצעות מותאמות אישית בהתאם למידע הפיננסי שלך.אופן פייננס הינה חברה בעלת רישיון למתן שירותי פיננסי ושירותי ייזום תשלום מאת הרשות לניירות ערך.  תנאי שימוש אלה חלים על: (א) המבקרים באתר שלנו שכתובתו www.open-finance.ai (להלן: "האתר") (ב) וכן על המשתמשים בשירות בנקאות הפתוחה ובמסע הלקוח  שמטרתו לקבל תמונה פיננסית רחבה על הלקוח בעסקת יישומון ה- WhatsApp ובאמצעות מסעות הלקוח הייעודיים שזמינים דרך הלקוחות ודרך הפורטל שלנו. כלל השירותים, ביחד (לרבות דפי הנחיתה והאתר), יכונו להלן: ״שירות אופן פייננס״ או ״השירותים״ או ה"שירות". תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.כניסה לאתר, וכן שימוש בכל אחד משירותי האתר, בין אם בתשלום ובין אם לאו, כפופים לתנאים המפורטים להלן. כניסת המשתמש לאתר מהווה בבחינת אישור מאת המשתמש כי קרא את כל תנאי ההסכם המפורטים להלן, כי נתן את הסכמתו לתנאי שימוש אלה (כפי שעשויים להשתנות מעת לעת) וכי הינו מחויב לפעול על פיהם. אנא עיין היטב בתנאים אלה. אם אינך מסכים לתנאים המפורטים להלן, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש בשירותי האתר והנך מתבקש אפוא שלא לעשות בהם שימוש.

התכנים והשירותים הניתנים באתר
 1. אופן פייננס מספקת שירותים אשר נועדו לסייע למשתמשי השירות בגיבוש המלצות להתייעלות כלכלית או איסוף הצעות משתלמות לאור איסוף מידע פיננסי על הלקוחות מאת מקורות מידע כהגדרתם בחוק שירותי מידע פיננסי, התשפ"ב 2021 (להלן: "השירותים" ו"חוק שירותי מידע פיננסי", בהתאמה).
 2. אופן פייננס רשאית לשנות את התכנים, השירותים ואת תנאי השימוש, להוסיף ולגרוע מהם על פי שיקול דעתה הבלעדי, בין אם אלה הועלו על ידה ובין אם על ידי צד שלישי, וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת ו/או בדיעבד. כל שינוי כאמור, יחייב אותך עם המשך שימושך באתר ו/או בשירותים. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמתך לשינויים אלו. ככל שאינך מסכים לשינויים, כולם או חלקם, אנא הימנע מהמשך שימוש באתר או פנה אלינו לסיוע כדי לתת לך פתרונות חלופיים.
 3. מובהר, כי אין במידע המוצג באתר, לרבות המידע המצוי בדוחות המידע, משום המלצה ו/או תחליף לייעוץ מקצועי ובכלל זה משפטי ו/או עסקי ביחס לאופן השימוש בדוחות המידע ולהוראות הדין הרלוונטיות להתקשרויות המשתמש עם מושאי המידע, ובאופן כללי ביחס לשימוש בשירותים הניתנים במסגרת האתר, ואין להסתמך על האמור באתר, לרבות בדוחות המידע, מבלי להיוועץ עם גורם מקצועי העוסק בתחום הרלוונטי להחלטה או לפעולה אותה מעוניין המשתמש לבצע בהסתמך על המידע שיתקבל אצלו.
התחייבויות הלקוח
 1. במסגרת השימוש בשירותי אופן פייננס, תידרש לאשר לנו לקבל גישה ולאסוף מידע פיננסי אודותיך ממוסדות פיננסיים שונים, כגון בנקים וחברות כרטיסי אשראי, וזאת על מנת שנוכל לספק לך את שירותינו. שים לב כי מידע זה נלקח מחשבונותיך אצל המוסדות הפיננסיים ומשמש אותנו על מנת להעניק לך את השירותים, אולם אין באפשרותנו לוודא את נכונותו או מהימנותו. בנוסף, אנו עשויים לאסוף מידע גם אודות נהנים נוספים הרשומים בחשבונות אלו, ועל כן הנך נדרש להשיג את הסכמתם המפורשת לאיסוף מידע אודותם מתוך החשבונות, לפני שימושך בשירות אופן פייננס.
 2. מובהר לך כי במידה ותחליט לסגור את חשבונך באופן פייננס, אין באמור כדי לבטל את ההסכמה להעברת מידע או הרשאת הגישה שנתת למוסד הפיננסי, אלא אם מדובר בחשבון האחרון שנותר על שמך. על מנת לבטל את הגישה יש לפנות לאופן פייננס בבקשה מתאימה או לפנות לאתר הפעולות של המוסד הפיננסי (למשל, הבנק או חברת כרטיסי האשראי או נותני השירות) ולהשלים באמצעותם את תהליך ביטול ההרשאה.
 3. אתה מאשר כי ידוע לך שייתכן שהמידע הזמין אצל המוסדות הפיננסיים אינו מדויק ו/או אינו מסווג בצורה מדויקת (לדוגמא: העברת כספים שסווגה כקבלת כספים, טעות סופר ביתרת החשבון וכיוצ"ב). שים לב כי אנו מסתמכים על מידע זה, כפי שהוא מתקבל מן המוסדות הפיננסיים, על מנת להעניק לך את שירות אופן פייננס, וכי אין באפשרותנו לוודא את נכונותו, דיוקו או מהימנותו.
 4. אתה מאשר כי ידוע לך שהמוסד הפיננסי איננו צד להתקשרות שבינך ובין אופן פייננס, אופן פייננס אינה פועלת בשם המוסד הפיננסי או מטעמו והמוסד הפיננסי אינו אחראי על פעילותה של אופן פייננס או כל ליקוי בה.
 5. האתר מיועד לשימוש בגירים. הינך מצהיר שמלאו לך 18. במידה וטרם מלאו לך 18 אינך רשאי להשתמש באתר, אלא עם האפוטרופוס שלך עבר ביחד איתך על הוראות תנאי שימוש אלה והסכים בשמך לתנאיו.
שימושים אסורים
 1. הינך מתחייב שלא לעשות שימושים אסורים באתר. שימושים אסורים כוללים בין היתר: (א) שימושים אשר הינם אסורים לפי כל דין; (ב) העתקה או שינוי של מידע; (ג) פגיעה או הפרת פרטיותו של אדם כלשהו; (ד) פגיעה בדרך כלשהי בפעילותו של האתר; (ה) כל שימוש באתר למטרת הפקת רווח או שימוש מסחרי אחר; (ו)משלוח נתונים ו/או מידע שאינם מדויקים ו/או כוזבים ו/או מסולפים ו/או מטעים ו/או שקריים (ז) משלוח נתונים ו/או מידע שיש בהם כדי להזיק לאתר ו/או למשתמשים אחרים, כגון תוכנות מזיקות, שורות קוד, וירוסים, "סוס טרואיני" או כל תוכנה אחרת שיש בה כדי לפגוע במהלך התקין של האתר.
מדיניות שמירה על פרטיות
 1. חלק מהשירותים באתר עשויים להיות טעונים הרשמה או כרוכים בהשארת פרטיו של המשתמש. במסגרת ההרשמה או השארת הפרטים כאמור, הנך עשוי להידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, מספר הטלפון, כתובת הדואר האלקטרוני שלך ועוד. המפעילה מתחייבת לעשות שימוש במידע הנמסר לה על ידיך על פי בתנאי שימוש אלה ועל פי מדיניות הפרטיות של המפעילה המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה, והכל בכפוף לכל דין. למען הסר ספק, מובהר, כי פרטי כרטיס אשראי שמוזנים במערכת המפעילה נשמרים, מוצפנים, ומאובטחים בהתאם לתקני אבטחת מידע בינלאומיים מחמירים ביותר.
 2. לצפייה במדיניות הפרטיות של החברה, לחץ כאן.
בעלות וזכויות
 1. כל זכויות הבעלות, לרבות אך מבלי לגרוע זכויות קניין רוחני, והזכויות המוסריות, בין אם רשומות ובין אם לאו, לרבות אך לא רק, באתר, בדפים המקוונים הכלולים בו והמידע המפורט בו, לרבות הסיווג, הסידור וההצגה של המידע, סימני מסחר, לוגואים, עיצוב האתר, טקסט, איורים, גרפיקה, צלילים, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, גרפים ותמונות וכל צורת המחשה אחרת הכלולה באתר (להלן: "המידע") הינם רכושה הבלעדי של המפעילה, והם מוגנים, בין היתר, באמצעות דיני הקניין הרוחני, לרבות לעניין סימני מסחר וזכויות יוצרים של מדינת ישראל.
 2. למשתמש שמורה הזכות לשימוש פרטי והוגן בלבד בשירותים ובתכנים השונים המוצעים באתר. שימוש מסחרי ו/או עסקי הינו אסור. למען הסר ספק, מובהר כי למשתמש לא יהיו כל זכויות בעלות על המידע המצוי באתר. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
 3. על אף האמור, יתכן כי האתר יכלול לעיתים, גם יישומים, כלים ותכנים (לרבות לוגואים וסימני מסחר) שחלקם בבעלות צדדים שלישיים ושימוש בניגוד לתנאי שימוש אלה לעיל ולהלן עלול להוות גם הפרת זכות יוצרים ו/או זכות אחרת של אותם צדדים שלישיים.
 4. אין להפיץ ו/או להעתיק ו/או לפרסם כל חלק מן המידע בין בגבולות ישראל ובין מחוץ להן, בין אם באתר אינטרנט ו/או בדוא"ל ו/או במסרונים ו/או בכל אמצעי אחר ו/או בכל דרך אחרת, ללא היתר מפורש לכך מראש ובכתב מאת המפעילה.
הגבלת אחריות;שיפוי
 1. הינך מסכים שהשימוש שלך באתר ובשירותים יהיה על אחריותך ועל סיכונך בלבד. המידע באתר ובשירותים מסופקים על בסיס "כפי שהם" (AS IS) ו-"כפי שהם זמינים" (AS AVAILABLE). אתה אחראי באופן בלעדי לכל פעולה ומחדל שיתבצעו או ייעשו תוך הסתמכות על המידע באתר ובשירותים. ככל המותר על פי החוק, המפעילה לא נושאת בשום אחריות, מפורשת או מכללא, בקשר לאתר, לשירותים והשימוש שלך בהם.
 2. יודגש כי תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר זה נפלו טעויות הגהה, טעויות ניסוח, טעויות סופר וכיוצא בזה, וכן, טעויות שנגרמו עקב חדירה של גורמים לא מורשים. המפעילה לא תהיה אחראית לנזק שנגרם עקב טעויות מכל סוג כאמור.  
 3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעילה, לא תהיה בשום מקרה אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי בגין כל נזקים מיוחדים, ישירים, עקיפים, מקריים, עונשיים או תוצאתיים, לרבות כל אובדן רווחים או אובדן נתונים, הנובעים מהשימוש שלך באתר או בשירותים או בחומרים אחרים שאליהם נכנסת או קראת או הורדת באמצעות האתר או בשירותים, בין שעל בסיס אחריות, חוזה, נזיקין או כל תיאוריה משפטית אחרת ובין שהמפעילה קיבלה הודעה על האפשרות של נזקים אלה ובין שלא.
 4. הנך מתחייב/ת בזאת לשפות ולפצות את החברה או מי מטעמה, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ”ט עורכי דין, שיגרמו לה בקשר עם הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש, או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לדין בקשר עם האתר והשירות.
ביטול הגישה למידע
 1. הסכמתך לשמירת מידע פיננסי שנאסף ממקורות המידע כהגדרתם בחוק, לשם מתן השירות על ידי אופן פייננס, תהא לתקופה הנדרשת לשם מתן השירות על ידי אופן פייננס ולא יותר מהתקופה המותרת על-פי הוראות החוק.
 2. אתה רשאי בכל עת להפסיק את קבלת השירות, לצמצם את היקף השירות ו/או את היקף מתן הרשאת הגישה ו/או השימושים שבחרת וכן לצמצם את מקורות המידע ו/או סלי המידע אליהם נתת את הסכמתך למתן הרשאת גישה. ביטול או צמצום השירות ייעשה באמצעות מסירת הודעה על ידך לכתובת הדואר האלקטרוני של אופן פייננס: support@Open-Finance.ai או באמצעות לחצן הביטול הקיים באפליקציה.
 3. ככל ובמהלך שישה (6) חודשים לא תשתמש בשירות, לרבות באמצעות כניסה לאתר או לאפליקציה, בפנייה יזומה על ידך לאופן פייננס, או ככל ולא הצליחה אופן פייננס לוודא כי אתה מודע לאפשרות הגישה שלה לנתוניך, תתבטל הרשאת הגישה לכל או חלק מנתוניך שקיבלת במסגרת השירות.
 4. מובהר כי ככל ותבטל את הסכמתך לקבלת השירות מאופן פייננס או ככל שתודיע או שתתקבל הודעה אצל אופן פייננס מאת מקור מידע על ביטול הרשאת הגישה לכל או חלק מנתוניך, אזי ימחקו נתונים אלו ממאגר אופן פייננס ואתה לא תוכל לקבל מידע אודות נתונים אלה מאותה העת. אופן פייננס תמחק את המידע הפיננסי כשלא נדרש עוד, לפי הודעתך, בהתאם להוראות החוק.
דיורים והודעות

כתובת המייל ומספר הטלפון שתמסור למפעילה, ישמשו בין היתר כדי להציע לך שירותים שונים מעת לעת ו/או הצעות שיווקיות שונות ו/או "דבר פרסומת" בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982 ("חוק התקשורת"), בכל אמצעי התקשורת המפורטים בחוק התקשורת, לרבות דואר אלקטרוני והודעת מסר קצר, אלא אם תודיע למפעילה על אי רצונך לקבל הודעות מסוג זה. בנוסף, המפעילה רשאית לשלוח לך הודעות על שינויים בתנאים אלה או בנוגע לעניינים אחרים, לרבות הודעות הקשורות לשימוש בשירותים ובאתר והודעות תפעוליות אחרות. אתה מסכים שכל ההסכמים, ההודעות, הגילויים וכל תקשורת אחרת שהמפעילה שולחת כאמור לעיל עומדים בכל דרישה חוקית שהתכתובת כאמור תהיה בכתב. כל ההודעות הנשלחות אליך יהוו משלוח והודעה מספיקים ותקפים אליך, בין שנכנסת או קראת את ההודעה ובין שלא, וייחשבו כאילו נשלחו אליך, בין שהתקבלו על ידך בפועל ובין שלא.

נוהל מתן הודעה והסרה

אם הנך סבור, כי תכנים שפורסמו באתר הינם תכנים פוגעניים/מפרים זכויות כלשהן, לרבות זכויות קניין רוחני, או כי האתר מכיל קישורים/הפניות לאתרים בעלי תוכן כאמור, אנא פנה באופן מיידי למפעילה באמצעות דואר אלקטרוני: support@open-finance.ai וציין את הפרטים הבאים: מהות הפגיעה/ההפרה, לינק (קישורית) לעמוד הרלבנטי באתר ודרכי יצירת קשר עמך. המפעילה תערוך בדיקה של הנושא ותיצור עמך קשר ככל שיידרש מידע נוסף.

חומרים של צדדים שלישיים

אתה עשוי להיות רשאי להציג או להשתמש בשירותים במידע או בקישורים של צדדים שלישיים, לאתרים או למשאבים אחרים ("חומרי צדדים שלישיים") באמצעות השירותים. חומרי הצדדים השלישיים אינם תחת שליטתה של  החברה ואתה מאשר כי הינך נוטל אחריות בלעדית ונוטל את כל הסיכונים הנובעים מכניסה, שימוש או הסתמכות על חומרי צדדים שלישיים כאמור. החברה לא תישא בשום חבות שתיגרם לך כתוצאה מכניסה, שימוש או הסתמכות על חומרי צדדים שלישיים באמצעות האתר.

סמכות שיפוט

על תנאי שימוש אלה יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מתנאי שימוש אלה תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך בתל אביב.

שונות
 1. במסגרת רפורמת הבנקאות הפתוחה שלבנק ישראל, שמטרתה לחזק את השליטה של הלקוח במידע אודותיו ולהגביר את התחרות בתחוםהשירותים הפיננסיים, לקוחות יכולים לשתף מידע פיננסי אודותיהם המצוי אצל נותנישירותי מידע פיננסיים (אופן פייננס) באמצעות מתן הסכמה לשיתוף המידע הפיננסי עםנותן שירותים אחר (צדדי ג).
 2. אופן פייננס איננה סוכנת, משווקת או יועצת של שירותים פיננסיים, לרבות שירותים בנקאיים או חוץ בנקאיים, ואינה מציגה עצמה ככזו.
 3. אי תקפותה ו/או ביטולה ו/אובטלותה של הוראה כלשהי מהוראות תנאי השימוש לא תפגע בתוקף המלא של כל יתר ההוראות.
 4. שום עיכוב במימוש של זכויות אופן פייננס, או אי עמידה בכל זכות, לא ייחשבו כוויתור עליהן, ואנו שומרים לעצמנו את הזכות לממש את זכויותינו כולן או חלקן, הן על פי תנאי שימוש אלה והן בהתאם לחוק,ובכל עת שנמצא לנכון.
 5. הכותרות בתנאי שימוש אלה מובאות לשם נוחות לוגיסטית בלבד ואינן מיועדות לצורך פרשנות.
 6. אין בתנאי שימוש אלה כדי להקנות זכויות כלשהן למי שאינו צד להם, ותנאי שימוש אלה אינם מהווים חוזה לטובת צד שלישי.
תיקון תנאי שימוש

המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את תנאי שימוש אלה. על המשתמש להתעדכן מעת לעת בתנאי השימוש של האתר.

הנני מאשר בזאת כי קראתי את כל תנאי ההסכם המפורטים לעיל. הנני נותן בזאת את הסכמתי המלאה והמיודעת לכל האמור בתנאי שימוש לעיל, ומצהיר בזאת כי השימוש במידע באתר על-ידי יתבצע בהתאם לתנאים כאמור.

עדכון אחרון: אפריל 2024